Algemene voorwaarden

1. Privacy

De gegevens die u via de site van Bulletshots aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u aan ons verstrekt in een bestand vast. Indien u bestellingen doet via de site, registreren wij deze bestellingen op naam. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren of in het kader van een risicoanalyse conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Toegezonden foto’s, bestanden of ander beeldmateriaal blijven eigendom van de opdrachtgever. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacyregelgeving. 

2. Betaling

Uw bestelling dient vooraf te worden voldaan tijdens het bestelproces en hierna ontvangt u van uw bestelling altijd een PDF Factuur op het door u opgegeven email adres. Mocht u deze niet ontvangen hebben controleer dan of uw email adres wel correct is of dat de factuur niet in uw spambox staat

Uw bestelling wordt pas verder verwerkt zodra het volledige factuurbedrag aan Bulletshots is overgemaakt.

Bij uw levering bevindt zich de originele factuur.

3. Levering

Welke levertermijnen en tijdstippen voor uw bestelling gelden, kunt u zien in de bevestigings e-mail die u na uw bestelling ontvangt.
Wij streven ernaar deze levertermijnen en tijdstippen te halen, maar kunnen dit helaas niet garanderen.
Bestellingen worden, indien op voorraad binnen 2 werkdagen verzonden. Bestellingen van grotere afnames en maatwerk in overleg.
Geringe kleurafwijkingen kunnen mogelijk zijn.
De producten worden bij u bezorgd in een goed beschermde verpakking.
Mocht er onderweg toch iets mis zijn gegaan, willen wij u verzoeken om bij zichtbare beschadigingen of vermissingen uw bestelling niet aan te nemen of de schade te noteren bij uw handtekening.
Bovendien verzoeken wij u om bij ontvangst van uw bestelling deze altijd te controleren.

Verzenden geschied middels PostNL + Leeftijd check. (geen 18 is geen alcohol)4. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

De prijzen kunnen afwijken en tussentijdse wijzigingen en drukfouten worden voorbehouden.
Op de factuur is de BTW afzonderlijk vermeld.
Voor bestellingen vanaf € 300,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht binnen Nederland.
Voor bestellingen vanaf € 350, worden geen verzendkosten in rekening gebracht binnen België en Duitsland

Voor bestellingen die vallen onder pakketpost zijn de verzendkosten en handelingskosten in Nederland € 8,50 in België en Duitsland € 13,00

Bij het annuleren van uw opdracht waarbij gepersonaliseerde etiketten zijn gemaakt brengen we € 55,- administratiekosten in rekening.

5. Klachtenprocedure

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 7 werkdagen aan ons kenbaar te maken.
Hiertoe kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-12716123 of 0413-367809 of via info@bulletshots.nl

Heeft u getekend voor goede ontvangst of is een product niet meer bij u aanwezig dan vervalt ieder recht op omruiling of creditering.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Europees ODR-platform (Europees ODR-platform) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. 
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Bulletshots is nimmer verplicht tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, noch voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.

6. Levering drank, logo en ontwerp

Bulletshots levert bulletshots met eigen ontwerp en logo aan particulieren en bedrijven. Door Bulletshots ontworpen etiketten met eigen ontwerp en/of logo blijven eigendom van ons.

Elke vorm van namaak wordt strafrechtelijk vervolgd. Bulletshots is wettelijk verplicht om op het etiket/label het volgende te plaatsen: bedrijfsnaam BULLETSHOTS of internet adres WWW.BULLETSHOTS.NL, de inhoudsmaat, de naam van de drank (smaak), het alcoholpercentage, het PET of vuilnisbak-teken

De door ons ontworpen etiketten labels kunnen zonder toestemming van de opdrachtgever geplaatst worden op onze internetsite of gebruikt worden voor marketing doeleinden.

7. Leeftijdsgrens

Voor alle alcoholhoudende dranken geldt een wettelijke minimum leeftijd van 18 jaar. De bezorger zal daarom uw leeftijd controleren door middel van uw identiteitsbewijs + geboortedatum

Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart.
Door het plaatsen van een opdracht bij Bulletshots verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar.

Wij verkopen geen drank aan personen onder de 18 jaar.

8. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


9. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


10. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

11. Geschillen en toepasselijk recht

Voor alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

Bulletshots Veghel 22-06-2021
(Bulletshots is onderdeel van Partydrink)